Vedtægter

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1/6 1970, med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 23/2 1972, 6/12 1980, 17/8 1989, 2/7 1993, 5/7 1996, 6/7 1997, 26/6 1998, 9/7 1999 6/7 2001, 2/7 2004, 7/7 2006 samt 7/7 2023

§ 1 Navn og adresse
1.1 Foreningens navn er Danske H-bådssejlere (DHBS).

1.2 Foreningens adresse er: formandens.

§ 2 Formål
2.1 Foreningen skal som specialklub under Dansk Sejlunion virke som klasseorganisation for H-båden i Danmark og som sådan arbejde på at

· fastholde H-båden som en effektiv entypebåd til kapsejlads,

· bevare H-båden som en økonomisk og behagelig tur- og familiebåd,

· sikre det bedst mulige sammenhold blandt danske H-bådssejlere gennem disses medlemskab, og

· organisere fælles (kap-) sejladser og arrangementer af praktisk og/-eller selskabelig art til fremme af foreningens og dens medlemmers trivsel.

For at opfylde målsætningen skal foreningen etablere det bedst mulige samarbejde med Dansk Sejlunion, med klassens moderorganisation og udenlandske søsterorganisationer samt med de lokale sejlklubber.

§ 3. Medlemskab
3.1 Enhver H-bådssejler eller enhver i H-båden interesseret person kan optages som medlem.

3.2 Alle ombord under deltagelse i VM-udtagelsessejladser og mesterskabssejladser såsom VM, NM, DM, JM m.v. skal være medlem af DHBS. Rorsmanden skal være aktivt medlem.

3.3 Optagelse på medlemslisten sker, når indbetaling af de til enhver tid gældende indbetalingsgebyrer og kontingenter til kassereren har fundet sted. I tilfælde af organisationer optages disse med angivelse af den person, som i forhold til DHBS tegner organisationen.

3.4 Kontingentet opkræves i januar og skal være betalt senest d. 31. marts.

§ 4. Rettigheder og forpligtelser
4.1 Medlemmerne har ret til at deltage i alle foreningens arrangementer og øve indflydelse på foreningens virke gennem generalforsamlingen

4.2 Medlemmerne har pligt til at underkaste sig de til enhver tid for Dansk Sejlunion gældende amatør- og ordensregler samt sådanne regler, som generalforsamlingen, eventuelt ved bemyndigelse til bestyrelsen, måtte bestemme.

4.3 Medlemmer, som overtræder de givne regler, kan af bestyrelsen midlertidigt udelukkes fra foreningens arrangementer. Første ordinære generalforsamling behandler et udelukkelsesproblem endeligt og tager stilling til eventuel eksklusion, hvis bestyrelsen fremsætter motiveret forslag herom. Kontingentrefusion kan under ingen omstændigheder finde sted.

§ 5. Regnskabsår
5.1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 3l. december.

§ 6. Generalforsamling
6.1 Generalforsamling er foreningens højeste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med sejladserne om Danmarksmesterskaberne.

6.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller efter mindst 15 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til bestyrelsen har fremlagt krav om de forslag som kræves behandlet.

6.4 Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel, og en af 15 stemmeberettigede medlemmer krævet generalforsamling senest 1 måned efter fremsættelsen af kravet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bilægges de forslag, som ønskes behandlet. Forslag som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Bestyrelsens planer for det kommende år.

7. Budget

8. Fastlæggelse af kontingenter og indmeldelsesgebyrer.

9. Valg af bestyrelsens formand.

10. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 eller 2 suppleanter.

11. Valg af en revisor + 1 revisor suppleant.

12. Eventuelt

§ 7. Stemmeret.
7.1 Ordinært medlemskab giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.

7.2 Organisationsmedlemskab giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen pr. tilmeldt H-båd.

7.3 Stemmeretten ved fremmøde eller ved fuldmagt. Organisationens stemmeret udøves af den person, som overfor foreningen tegner organisationen, eventuelt ved fuldmagt underskrevet af samme.

7.4 Gyldig kontingentkvittering kan kræves forevist som legitimation ved generalforsamlingen.

§ 8. Beslutningstagen
8.1 På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål, også lovændringer, ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed betragtes et forslag som bortfaldet.

§ 9. Bestyrelsen
9.1 Bestyrelsen og dens formand vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

9.2 Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer.

9.3 Sekretæren udfærdiger referater over generalforsamlingen og over bestyrelsens møder. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

9.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege repræsentanter til at varetage samarbejdet med andre organisationer. Udvalgsmedlemmer og repræsentanter udvælges fortrinsvis blandt foreningens medlemmer.

§ 10. Ophør
10.1 Foreningen kan opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af opløsning kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

10.2 Såfremt foreningen efter en opløsning besidder formue, tilfalder denne Dansk Sejlunion.

§ 11. Udtagelseskriterier for deltagelse i VM
11.1 Ranglisten udregnes efter lavpointsystemet, således at point = summen af placeringer i de enkelte udtagelsesstævner. Ved udeblivelse fra et stævne tildeles point som deltagerantallet + 1 ift. det udtagelsesstævne med flest deltagere. Ved mere end 4 udtagelsesstævner fratrækkes det dårligste resultat. Udtagelse til VM foretages blandt de danske deltagere på den endelige rangliste.

11.2. Antallet af ranglistestævner for en sæson fastlægges af bestyrelsen.

11.2b. Der skal være sejlet 2 sejladser for at et stævne kan tælle på ranglisten.

11.3. DM er altid et stævne i serien af ranglistesejladser, men DM er ikke obligatorisk for deltagelse i et kommende VM.

11.4. Placering på ranglisten samt de heraf indhøstede points, følger rorsmanden i det pågældende stævne. (ikke båden!).

11.5. Bestyrelsen kan kun tillade VM-deltagelse for besætninger som ikke figurerer på ranglisten, såfremt den af IHA fastsatte VM-kvote ikke opfyldes af besætninger som figurerer på ranglisten.